Πολιτική Απορρήτου

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου (η οποία αναφέρεται επίσης ως «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων») αποτελεί τη δήλωση εμπιστευτικότητας της εταιρείας με επωνυμία Baris Software Ltd., με έδρα την διεύθυνση Цар Борис III-ти 39, 2850 Petrich, Благоевград, Bulgaria, εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Επικοινωνία με την εταιρεία

Τόπος επικοινωνίας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για οποιοδήποτε σκοπό, ορίζεται το κεντρικό κατάστημα της έδρας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και/ή ηλεκτρονική διεύθυνση moc.erawtfos-sirab@opd

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που επισκέπτονται τον/τους ιστοτόπους μας ή διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως ενδεικτικά: σε πελάτες που διατηρούν μόνιμη σχέση συνεργασίας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή διερχόμενους ή/και υποψηφίους πελάτες, στους νόμιμους ανά περίπτωση εκπροσώπους ή/και αντιπροσώπους αυτών καθώς και στους ειδικούς ή καθολικούς τους διαδόχους, σε εκπροσώπους νομικών προσώπων, σε προμηθευτές και τους εκπροσώπους αυτών και γενικά σε κάθε φυσικό πρόσωπο που υπό οποιαδήποτε ιδιότητα έχει συναλλαγές ή επικοινωνεί με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, χρήση, κοινή χρήση και επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας, από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τις θυγατρικές της και τους συνεργάτες της, σε σχέση με τη χρήση των ιστοσελίδων των ιστοτόπων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, των ηλεκτρονικών εφαρμογών για Η/Υ και κινητές συσκευές, των σελίδων των κοινωνικών μέσων δικτύωσης που συνδέονται με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, τις κάθε είδους αλληλεπιδράσεις σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως ενδεικτικά κατά τη διάρκεια προσωπικών συναντήσεων ή σε εκδηλώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή στο πλαίσιο άλλων δραστηριοτήτων πωλήσεων και μάρκετινγκ.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου προορίζεται για τη δική σας ενημέρωση αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας. Επίσης, περιγράφει τις επιλογές που σας παρέχουμε για την προσπέλαση, την ενημέρωση ή τον έλεγχο των προσωπικών σας δεδομένων και εξηγεί τις επιλογές που σε σχέση έχετε με αυτές τις δραστηριότητες επεξεργασίας.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, είτε στο πλαίσιο των πάσης φύσεως σχέσεων σας με αυτήν, είτε στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου τομέα κατά την άσκηση νομίμου δικαιώματός σας ή της ίδιας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Όταν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους μας, έχετε τη δυνατότητα να συνδεθείτε με ιστοτόπους, υπηρεσίες, κοινωνικά δίκτυα, εφαρμογές ή άλλες λειτουργίες που δεν ανήκουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η ενεργοποίηση αυτών των λειτουργιών θα οδηγήσει σε άλλα μέρη του διαδικτύου, όπου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει κανένα έλεγχο επί των χαρακτηριστικών αυτών των άλλων μερών. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγξετε τις πολιτικές απορρήτου αυτών των μερών πριν χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενεργεί ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» και σε περιπτώσεις ως «Εκτελών την επεξεργασία» δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, στο εξής ο «ΓΚΠΔ», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε και από πού τα συλλέγουμε

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα τα οποία παρέχονται από εσάς και προέρχονται από τις μεταξύ μας σχέσεις, όπως: κατά τη διάρκεια προσωπικών συναντήσεων, συνεντεύξεων, τη συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις, συνέδρια, εργαστήρια ή συναντήσεις, δεδομένα τα οποία έχετε υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλετε εσείς ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί σας, απαραίτητα για την έναρξη, τη διατήρηση και την εκτέλεση των πάσης φύσεως συναλλαγών σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, υφιστάμενων ή μελλοντικών, ανάλογα με το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία και τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες και πολιτικές της.

Τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία παρέχετε στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή και να επικαιροποιούνται με τη δική σας επιμέλεια άμεσα, σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους ή όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη διατήρηση των σχέσεων μας ή σε εκπλήρωση υποχρέωσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που απορρέει από το νόμο και τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επεξεργάζεται επίσης δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει ή περιέρχονται σε γνώση της από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου και τα οποία είναι απαραίτητα είτε για την επίτευξη των εννόμων συμφερόντων της ίδιας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτου προσώπου, είτε για την εκπλήρωση καθηκόντων της που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον (π.χ. Φορολογικοί και Ασφαλιστικοί φορείς).

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται επίσης να επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα τα οποία συλλέγει από τρίτες δημόσια προσβάσιμες πηγές (π.χ. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Εμπορικά μητρώα, διαδίκτυο) εφόσον τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Για τη σύναψη σύμβασης παρης υπηρεσιών, είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί η «Αίτηση Ανάθεσης Έργου», όπου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Φορολογικά στοιχεία  και στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο (σταθερό ή/και κινητό), διεύθυνση του ιστοχώρου σας καθώς και δείγμα υπογραφής (φυσικής ή ηλεκτρονικής).

Κατά περίπτωση ενδέχεται να σας ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία εφόσον τα στοιχεία αυτά συνιστούν προϋπόθεση για την έναρξη ή τη διατήρηση μίας συγκεκριμένης παρεχόμενης υπηρεσίας. Ανάλογα με το παρεχόμενο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόν ή υπηρεσία, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδέχεται να συλλέξει και να επεξεργαστεί επιπλέον τα ακόλουθα δεδομένα όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: οικονομικά στοιχεία (π.χ. φορολογικές δηλώσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, ΕΝΦΙΑ), ασφαλιστήρια συμβόλαια καθώς και πρόσθετες πληροφορίες στο πλαίσιο της εφαρμογής των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων και υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Τυχόν αντίρρησή σας ως προς την παροχή ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία έναρξης ή συνέχισης της συνεργασίας σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ (π.χ. η άρνηση επεξεργασίας και χρήσης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης καθιστά αδύνατη τη χρήση ή τη συνέχιση παροχής των υπηρεσιών μας μέσω του ιστοχώρου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, άρνηση επεξεργασίας και χρήσης του αριθμού κινητής τηλεφωνίας καθιστά αδύνατη την παροχή της υπηρεσίας ενημέρωσης σας μέσω σύντομων μηνυμάτων SMS, για θέματα που σας αφορούν άμεσα).

Γιατί και πως χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός εάν:

 1. Έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας προς τούτο για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό.
 2. Τα δεδομένα αυτά έχουν γνωστοποιηθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ από εσάς ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο τεκμηρίωσης και διαφύλαξης των εννόμων συμφερόντων σας ή/και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ως υπευθύνου επεξεργασίας (π.χ. ενημέρωση για θέση του υποκειμένου σε δικαστική συμπαράσταση).
 3. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών σας συμφερόντων ή άλλου φυσικού προσώπου.
 4. Τα δεδομένα έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από εσάς.
 5. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη τόσο των δικών σας νομικών αξιώσεων όσο και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ως υπευθύνου επεξεργασίας.
 6. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος όπως η διερεύνηση ποινικά διωκόμενης πράξης στο πλαίσιο του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει σε κάθε περίπτωση όλα τα εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που ανήκουν στις παραπάνω ειδικές κατηγορίες.

Δεδομένα που αφορούν ανηλίκους

Όλες οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε ενηλίκους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επικεντρώνεται στην εξυπηρέτηση των αναγκών των επιχειρήσεων, οι ιστοσελίδες μας δεν απευθύνονται σε ανηλίκους και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν προωθεί ούτε εμπορεύεται τις υπηρεσίες της σε ανηλίκους.

Εάν πιστεύετε ότι συλλέξαμε εσφαλμένα ή ακούσια προσωπικά στοιχεία ενός ανηλίκου χωρίς τη δέουσα συναίνεση, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, ώστε να μπορέσουμε να διαγράψουμε αμέσως τις πληροφορίες αυτές και να προβούμε σε οποιεσδήποτε άλλες απαραίτητες διορθώσεις.

Το www.Baris Software Ltd. είναι μια τοποθεσία με μη εξειδικευμένο κοινό και δεν συγκεντρώνει σκόπιμα κανένα προσωπικό στοιχείο από παιδιά.

Απαγορεύεται η αποστολή δεδομένων στην Baris Software Ltd. μέσω αυτού του ιστοτόπου από άτομα που θεωρούνται ανήλικα από τις τοπικές νομικές αρχές. Στην περίπτωση που ΔΕΝ είστε ενήλικος/η ή είστε νεότερος/η από την νόμιμη ηλικία στην χώρα σας, θα πρέπει να συμβουλευθείτε τους γονείς ή τους κηδεμόνες σας, πριν αποστείλετε οποιαδήποτε πληροφορία στην Baris Software Ltd., με την εξαίρεση αυτές οι ενέργειες να επιτρέπονται από τον νόμο στην χώρα σας.

Πως διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεσμευόμενη να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εφόσον η επεξεργασία α) είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλαγών σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την ορθή εκτέλεση των μεταξύ μας συμβάσεων και της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, β) είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με έννομη υποχρέωσή της ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της που απορρέουν από τις σχέσεις σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή από άλλα δικαιώματά της που απορρέουν από το νόμο, γ) είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντός της που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και δ) βασίζεται στην προηγούμενη ρητή συναίνεσή σας, εφόσον η επεξεργασία δεν θεμελιώνεται σε κάποια από τις ανωτέρω αναφερόμενες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας.

Ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά:

Ανάκληση συγκατάθεσης

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε εγγράφως οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται και έχει δοθεί, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν, μέχρι και την ημέρα της ανάκλησής της.

Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας μπορεί να υποβληθεί εγγράφως στο κεντρικό κατάστημα της έδρας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται υπό τον τίτλο «Επικοινωνία με την εταιρεία».

Σκοποί επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αφορά:

 1.  Την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των σχέσεων σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, την ορθή εκτέλεση των μεταξύ μας συμβάσεων, την εξέταση αιτημάτων για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ως υπεύθυνης ή εκτελούσας την επεξεργασία και την άσκηση των νόμιμων και συμβατικών της δικαιωμάτων.
 2.  Τη διενέργεια ελέγχων προβλεπόμενων από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 3.  Την καταχώριση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των πάσης φύσεως εντολών σας προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ οι οποίες χορηγούνται είτε εγγράφως, είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά, για την κατάρτιση συμβάσεων, την παροχή πληροφοριών, την επικοινωνία και την ενεργό συνδρομή μας σε παροχής συμβουλών και υπηρεσιών.
 4.  Την αναβάθμιση των παρεχομένων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντων και υπηρεσιών και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και των συνεργαζόμενων με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης συναίνεσής σας.
 5.  Την ικανοποίηση των πάσης φύσεως απευθυνόμενων προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αιτημάτων ή την εξέταση παραπόνων σας αναφορικά με τα προσφερόμενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντα και υπηρεσίες.
 6.  Την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που πηγάζουν από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (π.χ. νομοθεσία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, φορολογικές και ασφαλιστικές διατάξεις).
 7.  Την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που συνέχονται ενδεικτικά με: α) τη διεκδίκηση των νομίμων αξιώσεών της ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών ή άλλων φορέων εξωδικαστικής ή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, β) την πρόληψη της απάτης και άλλων ποινικά διωκόμενων πράξεων, γ) την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών ασφαλείας και πληροφοριακών συστημάτων, δ) τη διαχείριση λειτουργικών και/ή πιστωτικών κινδύνων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ε) τη φυσική ασφάλεια και προστασία προσώπων και περιουσίας (π.χ. βιντεοεπιτήρησης).
 8. Κατά την επίσκεψή σας στις εγκαταστάσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων σας που αφορούν τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας και το χρόνο παραμονής σας στις εγκαταστάσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ γίνεται για την ικανοποίηση του αποκλειστικού σκοπού της ασφάλειας και προστασίας τόσο των προσώπων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (π.χ. εργαζόμενοι, επισκέπτες) όσο και του εν γένει εξοπλισμού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ενδεικτικά κτιριακού, ηλεκτρονικού κτλ)

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν προβαίνει σε λήψη αποφάσεων που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Μπορεί όμως νομίμως να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, για σκοπούς παρακολούθησης και πρόληψης της απάτης σε βάρος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτου προσώπου καθώς και για τη διασφάλιση και την αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ή εφόσον η επεξεργασία αυτή είναι αναγκαία για τη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης, η οποία βασίζεται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν ληφθεί απευθείας από εσάς ή από έρευνα στη βάση δεδομένων δημοσίων φορέων.

Χρόνος τήρησης δεδομένων

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε για την σύναψη συμβάσεων με τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας, θα διατηρούνται για όλη τη διάρκεια της συναλλαγής ή των περιόδων παροχής υπηρεσιών και για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της εκάστοτε συναλλαγής σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε αίτημα συνεργασίας σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν γίνει αποδεκτό και δεν ολοκληρωθεί η κατάρτιση σύμβασης τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα τηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας ακόμα και στην περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) ετών.

Εάν έχετε εγγραφεί στον τομέα μελών των ιστοτόπων μας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα διατηρήσει τα στοιχεία του λογαριασμού σας για όσο διάστημα διατηρείτε ενεργό λογαριασμό. Οι λογαριασμοί και τα στοιχεία λογαριασμού σας θα διαγραφούν εάν δεν συνδεθείτε για 24 συνεχείς μήνες. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν διατηρεί αρχεία αυτής της διαγραφής.

Εάν έχετε εγγραφεί για τη λήψη ενημερωτικών δελτίων (Newsletter), τα στοιχεία της εγγραφής σας θα διατηρηθούν για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένοι στους καταλόγους διανομής μας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο τηλεφωνικός σας αριθμός, που συλλέγονται είτε ηλεκτρονικά, είτε δια ζώσης, από τις αλληλεπιδράσεις μας μαζί σας και χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες άμεσου μάρκετινγκ και πωλήσεων θα διατηρηθούν για όσο διάστημα έχετε ενεργή σχέση με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Ως ενεργή σχέση ορίζεται κάθε σας επαφή με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή η διόρθωση και ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας σας καθώς και των προτιμήσεών σας, που έγινε από εσάς ή μετά από δικό σας αίτημα, τους τελευταίους 24 μήνες και εφόσον δεν έχετε υποβάλει αίτημα διαγραφής.

Τυχόν πληροφορίες που έχουν καταγραφεί μέσω online συνομιλίας, (chat) θα διατηρηθούν για 90 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της συνομιλίας.

Κατά την επίσκεψή σας στις εγκαταστάσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας που αφορά την ασφάλεια και προστασία τόσο των προσώπων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (π.χ. εργαζόμενοι, επισκέπτες) όσο και του εν γένει εξοπλισμού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ενδεικτικά κτιριακού, ηλεκτρονικού κτλ) θεωρούμε εύλογο και αναγκαίο χρόνο διατήρησης των σχετικών δεδομένων σας το διάστημα των δέκα πέντε ημερών (15) ημερών.

Μετά την παρέλευση δέκα πέντε (15) ημερών από τον χρόνο εισόδου σας στις εγκαταστάσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ο σχετικός φάκελος με το σύνολο των στοιχείων σας διαγράφεται.

Οι προσωπικές πληροφορίες που απαιτούνται για να άσκηση των δικαιωμάτων σας και την καταγραφή των προτιμήσεών σας παραμένουν για 20 χρόνια ή/και περισσότερο εάν αυτό είναι απαραίτητο για την συμμόρφωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μας, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Οι υπάλληλοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έχουν εξουσιοδοτηθεί να έχουν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των εφαρμοστέων σκοπών και την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και οι εκάστοτε ορκωτοί ελεγκτές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν διαβιβάζει ή γνωστοποιεί προσωπικά σας δεδομένα της σε τρίτους, εκτός εάν πρόκειται για:

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν διαβιβάζει απευθείας τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς εκτός εάν η διαβίβαση επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό ή νομοθετικό πλαίσιο.

Τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Σε κάθε περίπτωση, όπου βασιζόμαστε σε νόμιμα συμφέροντα για την επεξεργασία των πληροφοριών σας έχετε το δικαίωμα να απορρίψετε ή να περιορίσετε την επεξεργασία των πληροφοριών σας από εμάς.
 2. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως υπεύθυνη επεξεργασίας, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).
 3. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).
 4. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρθρο 17 ΓΚΠΔ).
 5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους (άρθρο 18 ΓΚΠΔ).
 6. Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
  • Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τη διακράτηση των δεδομένων και την εκπλήρωση καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).
 7. Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή τρίτο μέρος.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να σας παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή και βοήθεια να ασκήσετε αυτά τα σημαντικά δικαιώματα σας.

Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας και υποβολή καταγγελίας

Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως στο κεντρικό κατάστημα της έδρας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται υπό τον τίτλο «Επικοινωνία με την εταιρεία».

Ειδικό έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης είναι διαθέσιμο στο κεντρικό κατάστημα της έδρας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Άρνηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ.

Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της αρμόδιας εποπτικής αρχής στην διεύθυνση http://www.cpdp.bg/en/

Χρήση διαδικτυακών τοποθεσιών

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρησιμοποιεί στον/τους ιστοχώρους της "cookies" με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies, μπορείτε να ενημερωθείτε από στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ https://baris-software.com/Cookies 

Ενημέρωση και αναθεωρήσεις αυτής της Πολιτικής Απορρήτου

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 25 Μαΐου 2018.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, προκειμένου να συμμορφωθεί με νομικές απαιτήσεις ή να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές ανάγκες ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση.

Η πλέον ενημερωμένη έκδοση μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ https://baris-software.com/Privacy

Σε περίπτωση που υπάρχει κάποια σημαντική αλλαγή σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου, θα σας ενημερώσουμε και με άλλο κατάλληλο τρόπο (για παράδειγμα μέσω αναδυόμενης ειδοποίησης ή δήλωσης αλλαγών στην ιστοσελίδα μας).